Học phí

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

Trung tâm NGUYỄN HUỆ dựa trên ngạch lương của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO để xây dựng bảng học phí tham khảo như sau: 

Lưu Ý : Bảng học phí này chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh

Lớp lá, 1, 2, 3, 4:

Sinh viên CĐ – ĐH Giáo viên Chuẩn – NC GV kỳ cựu, thạc sỹ, tiến sỹ
Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng
2 0,6 – 0,7  2 1,1 – 1,2  2 1,4 – 2,0
3 0,8 – 0,9  3 1,6 – 1,8  3 2,1 – 3,0
4 1,0 – 1,2 4 2,2 – 2,4 4 2,8 – 4,0

Lớp 5, 6, 7, 8:

Sinh viên CĐ – ĐH Giáo viên Chuẩn – NC GV kỳ cựu, thạc sỹ, tiến sỹ
Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng
2 0,7 – 0,8 2 1,1 – 1,2 2 1,6 – 2,5
3 0,9 – 1,1 3 1,6 – 1,8 3 2,4 – 3,7
4 1,1 – 1,4 4 2,2 – 2,4  4  3,2 – 5,0

Lớp 9, 10, 11, Đàn, Hoạ, ..:

Sinh viên CĐ – ĐH Giáo viên Chuẩn – NC GV kỳ cựu,thạc sỹ, tiến sỹ
Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng
1 0,4 – 0,5 1 0,6 – 0,7 1 0,9 – 2,5
2 0,7 – 0,8 2 1,2 – 1,4 2 1,8 – 3,7
3 1,0 – 1,2 3 1,8 – 2,1 3 2,7 – 5,0

Lớp 12, LTĐH, Năng khiếu, LT vào trường chuyên:

Sinh viên CĐ – ĐH Giáo viên Chuẩn – NC GV kỳ cựu,thạc sỹ, tiến sỹ
Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng Buổi học / tuần Triệu / tháng
1 0,4 – 0,5 1 0,7 – 0,8 1 0,9 – 1,5
2 0,8 – 1,0 2 1,4 – 1,6 2 1,8 – 3,0
3 1,2 – 1,5 3 2,1 – 2,4 3 2,7 – 4,5 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*